ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล

 

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลดงเสือเหลือง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไผ่ท่าโพ
ที่ตั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

 

นายชิน   ศรีนาราง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทุ่งใหญ่
ที่ตั้ง หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

นางอนันต์    ฟองชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเนินสว่าง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 10 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

นายบัญชารัตน์    พรมมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไผ่รอบ
ที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

นางสาวปวริศา   นาคเพ็ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลโพธิ์ประทับช้าง
ที่ตั้ง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลวังจิก
ที่ตั้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

นางสาวอัจฉรา    มิ่งมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร