ข้อมูลการปกครอง


แบ่งการปกครองออกเป็น 7 ตำบล 98 หมู่บ้าน   ประกอบด้วย


ตำบลโพธิ์ประทับช้าง  จำนวน 12 หมู่บ้าน
      ตำบลวังจิก         จำนวน   10 หมู่บ้าน

      ตำบลไผ่รอบ       จำนวน   18   หมู่บ้าน
     ตำบลดงเสือเหลือง    จำนวน   15   หมู่บ้าน
  ตำบลไผ่ท่าโพ   จำนวน   10   หมู่บ้าน
   ตำบลเนินสว่าง      จำนวน   14 หมู่บ้าน
    ตำบลทุ่งใหญ่      จำนวน   19   หมู่บ้าน