โครงสร้างบุคลากร สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 

 

 

นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ
เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
รับผิดชอบ
งานบริหารสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
พร้อมทั้งกิจกรรมด้านการเกษตรของอำเภอ
โทรศัพท์ 056-689039
E-mail: phoprathapchang@doae.go.th

 

นายชิน  ศรีนาราง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


รับผิดชอบ  ตำบลไผ่ท่าโพและตำบลดงเสือเหลือง
งานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรของ
อำเภอ โพธิ์ประทับช้าง
งานสถาบันเกษตรกร,งานวิสาหกิจชุมชน,
งานภัยธรรมชาติ,งานสายใยรัก

โทรศัพท์ 089-6389177

 

นายอนันต์ ฟองชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ


รับผิดชอบ ตำบลทุ่งใหญ่
งานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตของ
อำเภอโพธประทับช้าง
งานกิจกรรมด้านพืช,ปศุสัตว์พื้นฐาน
งานประมง, การถ่ายทอดความรู้ด้านส่งเสริม
การเกษตรและกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการ
ที่เกี่ยวข้องด้านพืช รวมทั้งระบบรายงานต่าง ๆ

โทรศัพท์ 087-1991589

 

นางสาวปวริศา นาคเพ็ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


รับผิดชอบ ตำบล ไผ่รอบ
งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
งานแผนงานโครงการ, งานระบบรายงานตาม
ระบบส่งเสริมการเกษตรของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
งานทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
รวมทั้งงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน

โทรศัพท์ 089-1538510

นายบัญชารัตน์   พรมมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ


รับผิดชอบ ตำบลเนินสว่าง
งานอารักขาพืชของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
งานป้องกันกำจัดศัตรูพืชการเตือนภัยศัตรูพืช
เฝ้าระวังติดตามและรายงานสถานการณ์ศัตรูพืชตามระบบ
ถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันกำจัดศัตรูพืช
ของอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

โทรศัพท์ 089-5473237

 


นางสาวนิตยดา ปานโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ งานบริหารทั่วไป , งานการเงิน บัญชีและพัสดุ
งานธุรการ, งานบริหารความเสี่ยง , ตรวจสอบรายงาน
ระบบส่งเสริมการเกษตร, งานสารบรรณ,จัดเตรียมเอกสาร
การฝึกอบรม ,จดบันทึกรายงานการประชุมของอำเภอ
โพธิ์ประทับช้าง พร้อมทั้งระบบรายงานต่าง ๆ

โทรศัพท์ 087-9734757

 


นางสาวอัจฉรา มิ่งมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

รับผิดชอบ ตำบลโพธิ์ประทับช้างและตำบลวังจิก
งานประชาสัมพันธ์ทั้งหมดของงานส่งเสริมการเกษตร
และประสานงานกับหน่วยงานภาคีในอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

โทรศัพท์ 081-0399280


นางสาวออมฤทัย เพชร์พวงแสง
เจ้าพนักงานธุรการ

รับผิดชอบ ช่วยงานบริหารทั่วไป และช่วยงานฝ่ายยุทธศาสตร์สารสนเทศ
ช่วยงานทะเบียน , ช่วยงานธุรการ,งานสารบรรณ
งานการเงิน บัญชี และพัสดุ, งานบันทึกข้อมูล,
ดูแล รักษาความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์,การจัดทำและปรับปรุงข้อมูลใน
เว็ปไซด์ของสำนักงาน,และระบบรายงานด้านการเกษตรของ
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ตรวจสอบรับ -ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิคส์

โทรศัพท์ 086-9339827


นายปิ่น ปู่เณรน้อย
คนงาน

รับผิดชอบ ทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและ
ภายนอกบริเวณสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อาคารพัสดุของสำนักงาน งานดูแลรักษาต้นไม้และรักษา
สภาพภูมิทัศน์ของสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
และงานบริการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

โทรศัพท์ 082-4109124