แผนปฏิบัติงานรายปี>>> รายบุคคล

ประจำปี 2558


นายพยุงศักดิ์  สิทธิลภ
รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอ

นายชิน   ศรีนาราง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายอนันต์    ฟองชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวปวริศา    นาคเพ็ง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายบัญชารัตน์    พรมมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสุวรรณี   จันทร์นาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัจฉรา    มิ่งมณี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

นางสาวออมฤทัย    เพชร์พวงแสง
เจ้าพนักงานธุรการ