แผนปฏิบัติงานรายเดือน >>> รายบุคคล

ประจำปี 2558 

 

 

 

 

นายพยุงศักดิ์   สิทธิลภ

รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอ

ม.ค , ก.พ, มี.ค, เม.ย,

 

นายชิน ศรีนาราง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ม.ค, ก.พ, มี.ค, เม.ย,

 

นายอนันต์ ฟองชัย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ม.ค.,ก.พ, มี.ค เม.ย

 

ว่าง

 


นางสาวปวริศา นาคเพ็ง

           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ม.ค, ก.พ มี.ค เม.ย.

 

นายบัญชารัตน์  พรมมี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย

 

นางสาวอัจฉรา มิ่งมณี

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย.


 

นางสาวออมฤทัย เพชร์พวงแสง

เจ้าพนักงานธุรการ

ม.ค. ก.พ มี.ค เม.ย