ภาพข่าวกิจกรรมสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 

วันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2557 สำนักงานเกษตรอำเภอ กำหนดจัดอบรม
อาสาสมัครเกษตร(อกม.) ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
ณ ศาลาประชาคมอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และศึกษาดูงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตและขยายพันธุ์ข้าวตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร


 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับสู่หน้าหลัก