หน้าหลัก         ข้อมูลทั่วไป           บุคลากร            ทำเนียบเกษตรอำเภอ            หน้าที่ความรับผิดชอบ        
     
.... นมัสการหลวงพ่อโต   ส้มโอลือเลื่อง    เมืองพระเจ้าเสือ .......   สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ยินดีต้อนรับ...

นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ
เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง

 

 

ติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรฯ
ตำบลทุ่งใหญ่
 

สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อบรมและแจกปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธ์ ตามโครงการสร้างรายได้จากพืชทดแทนนาปรังฯ.. 16 ม.ค 59สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้างร่วมงาน
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ที่ว่าการอำเภอ บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร พร้อมนำเกษตรกรเข้ารับรางวัล ..
28 ก.ค 58

อ่านข่าวกิจกรรมย้อนหลัง

คำขวัญ

กรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ
เป็นมิตรแท้เกษตรกร


ของดีเมืองโพธิ์ประทับช้าง
 เทศกาลงานประเพณ
ค่านิยม
มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ
เชิดชูคุณธรรม ผู้นำ
การเปลี่ยนแปลง

วิสัยทัศน

ส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่น ในการส่งเสริมและพัฒนาให้ครอบครัวเกษตรกร
อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน

 

 

เมนูหลัก
ประวัติจังหวัดพิจิตร
ข้อมูลการปกครอง
ข้อมูลพื้นที่ถือครอง
ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร
สถาบันเกษตรกร
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
โครงการสายใยรักฯ
 MRCF
 แผนปฏบัติงานรายเดือน
แผนปฏิบัติงานรายปี
 ข้อมูลการผลิตพืช รต.01ปลูกใหม่
 อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
KM
 ประชุมประจำเดือน (DM)
 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
   

                                

                คู่มือการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558
 
   
ข่าวย้อนหลังทั้งหมด
     
       
สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
โทร. 056-689039
e-mail: phoprathapchang@doae.go.th

ปรับปรุงเมื่อวันที่  29 กรกฎาคม  2558