ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย                                  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง
อักษรโรมัน                                Amphoe Pho Prathap Chang
จังหวัด                                      พิจิตร
รหัสทางภูมิศาสตร์                    6603
รหัสไปรษณีย์                    66190
ข้อมูลสถิต
พื้นที่                                         378.561 ตร.กม.
ประชากร                                 43,513 คน (พ.ศ. 2550)
ความหนาแน่น                         115 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง
หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 66190
พิกัด                                         16?18?42?N, 100?16?30?E
หมายเลขโทรศัพท์                0 5668 9021
หมายเลขโทรสาร                       0 5668 9021
ที่ตั้งอาณาเขต
อำเภอโพธิ์ประทับช้างตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้
 
การปกครองส่วนภูมิภาค

 อำเภอโพธิ์ประทับช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 98 หมู่บ้าน ได้แก่

1.

โพธิ์ประทับช้าง

(Pho Prathap Chang)

12 หมู่บ้าน

2.

ไผ่ท่าโพ

(Phai Tha Pho)

12 หมู่บ้าน

3.

วังจิก

(Wang Chik)

10 หมู่บ้าน

4.

ไผ่รอบ

(Phai Rop)

18 หมู่บ้าน

5.

ดงเสือเหลือง

(Dong Suea Lueang)

12 หมู่บ้าน

6.

เนินสว่าง

(Noen Sawang)

16 หมู่บ้าน

7.

ทุ่งใหญ่

(Thung Yai)

19 หมู่บ้าน


การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอโพธิ์ประทับช้างประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพธิ์ประทับช้าง บางส่วนของตำบลไผ่ท่าโพ และตำบลวังจิกทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ประทับช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ประทับช้าง (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ท่าโพ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ท่าโพ (นอกเขตเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง)
  • เทศบาลตำบลไผ่รอบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่รอบทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดงเสือเหลืองทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลเนินสว่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินสว่างทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่ทั้งตำบล
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอโพธิ์ประทับช้าง
ัดโพธิ์ประทับช้าง

              เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2244ในสมัยสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดี (ขุนหลวงสรศักดิ์หรือพระพุทธเจ้าเสือ) พระมหากษัตริย์สมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ณ สถานที่ประสูติของพระองค์
              วัดนี้ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ำพิจิตรเก่า ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง  วัดนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 27 กิโลเมตร ไปตามถนนสายพิจิตร-วังจิก (ทางหลวงหมายเลข1068) ประมาณกม.ที่ 16 เลี้ยวแยกซ้ายไปทางอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ก่อนถึงตัวอำเภอ จะมีทางแยก  ซ้ายมือเข้าไปอีก 4 กิโลเมตร ถึงวัดโพธิ์ประทับช้าง หน้าวัดมีต้นตะเคียนซึ่งกล่าวกันว่ามีอายุราว 260 ปี วัดโดยรอบได้ 7 เมตร 60 เซนติเมตร หรือ        
7 คนโอบ   วัดนี้เป็นวัดที่มีพระวิหารสูงใหญ่ มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น เป็นศิลปะแบบอยุธยา ปัจจุบันได้รับการบูรณะซ่อมแซมจากกรมศิลปากรเพื่ออนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลัง  กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อ พ.ศ. 2478 นอกจากนี้ชาวอำเภอโพธิ์ประทับช้างได้สร้างอนุสาวรีย์พระพุทธเจ้าเสือไว้เป็นที่ระลึกข้างที่ว่าการอำเภอโพธิ์ประทับช้าง