ระบบส่งเสริมการเกษตร

ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2562 
ปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำปี พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติงานสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน DM (ปี 2562)

แผนการปฏิบัติงานบุคคลรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
1. นางสาวปวริศา นาคเพ็ง            ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.
2. นางสาวรัตนประภา ฉ่ำจิตร        ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.
3. นายบัญชารัตน์ พรมมี              ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.
4. นางสาววรินทร์พร จิ๋วรัตนสกุล    ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.
5. นางสาวอัจฉรา มิ่งมณี              ม.ค.   ก.พ.   มี.ค.   เม.ย.   พ.ค.   มิ.ย.   ก.ค.   ส.ค.   ก.ย.   ต.ค.   พ.ย.   ธ.ค.