หน้าหลัก

ข้อควรปฏิบัติสำหรับเกษตรกรช่วงหน้าแล้ง
หยุดเผา
ข้าวโพดหลังนา

🍑เข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้นำกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับประเทศ(Zoom Meeting)🌸

วันที่ 4-5 สิงหาคม 2565 นางสาวโศรยา เส็งชื่น เกษตรอำเภอโพธิ์ประทับช้าง ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดนิทรรศการและร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายผู้นำการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพของกลุ่มเกษตรสูงวัยระดับประเทศ โดยมีสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้สูงวัยบ้านนาเหนือ จำนวน 16 คน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ขอขอบคุณ ท่านนายอำเภอโพธิ์ประทับช้าง และปลัดอำเภอโพธิ์ประทับช้างที่เข้ามาเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มในครั้งนี้
ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้สูงวัยบ้านนาเหนือ หมู่ 13 ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร

กิจกรรม

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด…

ภาพข่าวทั้งหมด…